Roskilde Jiu-Jitsu

Vedtægter og GDPR-reglerVedtægter


Foreningens vedtægter kan kun ændres gennem afstemning ved enten en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling.

1

 

Foreningens navn er mu mu-myu ryu Jiu-jitsu også kaldet i daglig tale Roskilde Jiu-jitsu hjemsted i Roskilde kommune. Foreningen tegnes af en beslutningsdygtig bestyrelse.

 

2

Foreningens formål er at dygtiggøre medlemmerne i Jiu-jitsu, samt fremme kulturel forståelse for japansk kultur og historie, der er så vigtigt for at forstå Jiu-jitsu. Jiu-jitsu er selvforsvar. Det er ligeledes foreningens mål at fremme gode og sunde værdier hos foreningens medlemmer samt ordentlig og ikkevoldelig adfærd. Det sker i form af ugentlig træning under kammeratlige forhold samt ved deltagelse i og arrangerementer såsom kampsportstræf, der måtte komme i fremtiden.
Foreningen er tilknyttet Kultur og idræt i Roskilde kommune.

Foreningen kan desuden blive tilsluttet DGI, eller andre organisationer, hvis værdier stemmer overens med klubbens.

 

 

Foreningen er underkastet de regler, der er i de forskellige tilsluttede organisationer, så længe der er tegnet medlemskab og intet nærmere er fastsat i foreningens egne vedtægter.

 

 

3

I foreningen kan optages personer, enten som aktive eller passive medlemmer. Sidstnævnte har ikke stemmeret og kan normalt ikke deltage i den ordinære træning. Folk der gerne vil meldes ind, kan komme og træne i en prøveperiode gratis for at se om det er noget for dem.

 

Ved passivt medlem forstås et medlem, som ønsker at støtte foreningen passivt, men ikke ønsker at deltage aktivt i træningen eller andre klubaktiviteter. Af den årsag er kontingentet for passivt medlemskab mindre end det tilsvarende aktive medlemskab.

 

Til æresmedlemmer kan udnævnes personer, der har ydet en særlig fortjenstfuld indsats for foreningen og Jiu-jitsu fremme. Udnævnelsen foretages af bestyrelsen efter enstemmig vedtagelse.

 

 

4

Medlemskontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen. Såfremt et medlem måtte komme i restance, kan det pågældende medlem miste sit medlemskab og vil kun kunne genindtræde i foreningen efter betaling af restancen. Bestyrelsen kan, når særlige forhold taler herfor, bevilge kontingent- nedsættelse/-frihed for et kortere tidsrum, ligesom den er bemyndiget til i enkelte tilfælde at bevilge økonomiske lettelser for unge studerende og lignende. Eventuel udmeldelse af foreningen skal ske til bestyrelsen.

 

5

Foreningen ledes af en bestyrelse med ansvar overfor generalforsamlingen. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og et bestyrelsesmedlem, herudover en suppleant, to revisorer samt en revisorsuppleant, der alle vælges på den ordinære generalforsamling således: Formand, næstformand, kasserer, sekretær og et bestyrelsesmedlem for et år ad gangen.

 

Suppleanten, de to revisorer og revisorsuppleanten for et år ad gangen. Bestyrelsen konstitueres af generalforsamlingen. Bestyrelsen kan efter ønske og behov nedsætte de for foreningens virke nødvendige udvalg bestående af medlemmer i eller udenfor bestyrelsen. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske skriftligt ved bestyrelsens foranstaltning med mindst tre ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal - fuldt udarbejdet og motiveret - være foreningens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Det skal af dagsordenen tydeligt fremgå, hvilke sager og eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne, der vil komme til behandling. Generalforsamlingen er, uden hensyn til antal mødte medlemmer, beslutningsdygtig for så vidt angår dagsordenen og de til samme evt. stillede ændringsforslag.

 

Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 18 år ved generalforsamlingens afholdelse. For medlemmer der er under 18 år, har en forældre/værge pr. familie stemmeret. Stemme kan kun afgives ved personligt fremmøde, og man har kun en stemme ved hver afstemning.

Skriftlig fuldmagt kan gives til et af bestyrelsesmedlemmerne.

 

 

Samtlige sager, bortset fra de i § 11 nævnte, afgøres ved simpelt stemmeflertal. Kun medlemmer, der har været medlem af foreningen i mindst 30 dage og betalt kontingent har stemmeret. Over de på generalforsamlinger og bestyrelsesmøder behandlede sager og vedtagne beslutninger føres en kort beretning i forhandlingsprotokollen af sekretæren.

 

6

 

Der udarbejdes sikkerhedsbestemmelser, samt etikette for hvorledes man færdes i (dojoen/ træningssalen. Der undervises ligeledes i nødværgeretten.

  

7

 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling skal afholdes inden udgang af april med nedennævnte dagsorden:

Valg af dirigent.

Formanden aflægger beretning.

Det reviderede regnskab forelægges.

Behandling af indkomne forslag.

Valg af bestyrelse (jfr. § 5).

Valg af suppleant til bestyrelsen.

Valg af to revisorer samt en revisorsuppleant.

Eventuelt.

 

8

 

Den ordinære generalforsamling kan afholdes digitalt, hvis bestyrelsen ønsker det.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst forlanges afholdt af bestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst 1/3 af medlemmerne over for foreningens formand fremsætter skriftligt ønske herom ledsaget af motiveret forslag. Indkaldelsen skal ske senest tre uger efter formandens modtagelse af det skriftlige ønske. Den ekstraordinære generalforsamling skal herefter indkaldes med samme varsel, som for den ordinære generalforsamling angivet.

 

9

Beslutninger om vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer ved en generalforsamling stemmer for ændringen. 

 

 

10

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal senest 15. marts af kassereren være afgivet til revisorerne. Det reviderede regnskab skal forelægges medlemmerne på den ordinære generalforsamling.

 

 

11

Beslutning om at opløse foreningen kræver, at mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer ved én i samme anledning indkaldt generalforsamling stemmer for

opløsningen. Såfremt klubben opløses, skal foreningens aktiver overgå til en anden forening eller organisation, som fremmer jiu-jitsu og har behov for dette.

Klik her for at hente vores GDPR i pdf-format